SQL – Cho biết tên và số lượng đăng kí của từng khóa học theo thứ tự giảm dầnHướng dẫn bài tập thực hành SQL cơ bản. Học SQL đơn giản trên kênh thân triệu. Viết câu truy vấn cho biết tên khóa học và số lượng sinh viên đăng kí khóa học đó. Kết quả sắp xếp theo thứ tự giảm dần của số lượng sinh viên đăng kí.

Code mẫu: ============================
/* Cho biết mã, tên và số lượng sinh viên đăng kí của từng khóa học
sắp xếp theo thứ tự giảm dần của số lượng sinh viên đăng kí.
*/
SELECT c.CourseID, c.CourseName,
COUNT(s.StudentID) AS NumOfSR
FROM Course AS c, StudentRegister AS s
WHERE c.CourseID = s.CourseID
GROUP BY c.CourseID, c.CourseName
ORDER BY NumOfSR DESC
=====================================
Database mẫu:

Nguồn: https://millionwordsite.com/

Xem thêm bài viết khác: https://millionwordsite.com/cong-nghe/

4 thoughts on “SQL – Cho biết tên và số lượng đăng kí của từng khóa học theo thứ tự giảm dần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *